top of page

ಸಪ್ತಸ್ವರ

ಜಾತಿ-ಮತದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಕೇವಲ ಏಳು; ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಸಪ್ತಸ್ವರ
bottom of page