top of page

ಸಂಸ್ಕಾರ

ಕಡಿ,ಕೊಲ್ಲು, ಕೊಚ್ಚೆನ್ನುವುದು"ಕಟುಕನ ಗಿಳಿ"! ಶಿರಬಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು"ಸಂತನ ಗಿಳಿ"! ಈ ನಡೆವಳಿಕೆಗೆ ಅವು ಇರುವ ಪರಿಸರದ- ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಂಡು ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ! ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹಿರೆಗುತ್ತಿ ಹೆರವಟ್ಟಾ.

ಸಂಸ್ಕಾರ
bottom of page