top of page

ಸಂಕ್ರಮಣಾಡಳಿತ

ಬೇಕೇ- ಬೇಕು ಸಮ್-ಕ್ರಮಣ, ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಗಳ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಸುಗೆಗೆ; ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಆದೀತು ಅವಘಡ, ನಾಳಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಸಗೆಗೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ಸಂಕ್ರಮಣಾಡಳಿತ
bottom of page