top of page

ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಲ

ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ; ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ " ಯೋಚಿಸದಿರುವವರೇ ಸುಖಿಗಳು" ಎಂದು. ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಟ್ಟರು ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದವರು ಯೋಚಿಸದೇ ಕೆಟ್ಟರು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ; ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ; ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೂ ಯೋಚಿಸದಿರುವವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸುಖದ ಸಂಗತಿ! - ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಲ
bottom of page