top of page

ಮರಣ

ಸಹಜ ಮರಣ - ದುರ್ಮರಣ, ರೋಗ ರುಜಿನ ತಂತು ಮರಣ ಸಾವಿಗಿಹುದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾರಣ!! ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆವು ಸಂಭ್ರಮ- ಸಂತಸವ!! ಅಗಲಿಕೆಯು ನಿಶ್ಚಿತವು... ನೀಡುವುದು ದುಃಖ - ನೋವ!!! ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ವಿಧಿಯ ಆಟ ವಿಸ್ಮಯ! ಒಳಿತ ಬಯಸಿ ನಡೆಯಲು ಬದುಕಾಗುವುದು ಆದರಣೀಯ!! ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಮರಣ
bottom of page