top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೭

ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹತ್ತೋ-ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಮುವತ್ತೋ-ಎಂದು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ! ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಬೆಟ್ಟ, ಪಕ್ಕಾ!! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೮೭
bottom of page