top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೨೪

ಸಮತೆಯ ಸತ್ಯ --------------------- ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹಜ ಸಮಪಾತಳಿ! ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಆಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ತರ ತಮದ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೨೪
bottom of page