top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೭೯

ಕಾಲ-ಕಾಯಿ ---------------- ಮೆತ್ತಗೆ ಅಗಬಹುದು, ಒತ್ತಿ ಹಣ್ಣ ಮಾಡ- ಹೊರಟರೆ ಕಸುಗಾಯಿ; ಸಿಹಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಪಕ್ವತೆಯ ಕಾಲ ಬರದೆ, ಹುಳಿಗಾಯಿ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೭೯
bottom of page