top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೬೩

ಒಂದೆ ಕಾಲ ------------- ಕಾಲವೆಂದರೆ ಒಂದೆ- ಈ ಕ್ಷಣದನುಭವದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ; ಭೂತ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದುದರ ಹಳಹಳಿಗೆ; ಭವಿಷ್ಯ, ಬಾಯಿ ತೆರೆಸುತ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬರ-ಬಹುದೆಂದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಳಿಗೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೨೬೩
bottom of page