top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೬೨

ಎರಡೊಂದೆ ----------------- ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣುವ ನೋಟ ಒಂದೆ; ಭಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಅನ್ಯ ಭಾವ ಇರದಿದ್ದರೆ ಚಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಂದೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೨೬೨
bottom of page