top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೪೮

ಜಂಬದ ಕೋಳಿ. ---------------------- ಜಂಬದ ಕೋಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಗಿದರೆ, ಆದೀತೆ ಎಂದಾದರೂ ಸೂರ್ಯೊದಯ? ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಡಿದರೆ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಮಾಲಿಕ? ಸಂಜೆಯೊಳಗದು ಮಟಾಮಾಯ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೪೮
bottom of page