top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೩೬

ಮರ-ಮನುಷ್ಯ ಮರಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಝಾಡಿಸಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕೊಳೆ; ಚಿಗುರಿ, ಹೂತು ಫಲ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೩೬
bottom of page