top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೮೬

ನೋವಿನ‌ ಗಾತ್ರ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೋವು? ಕುಂಚವೆದ್ದ ಉಗುರೂ ತರುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಜೀವಂತ ಸಾವು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೮೬
bottom of page