top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೮೪

ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಲೆ? ತಕ್ಷಣದ ಗರ್ಜಿಗೆ ತೂರಿ ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲ, ಉಳಿಯುವುದೆಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಾಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೆಲೆ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೮೪
bottom of page