top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೮೩

ಸುಲಭ ಸಂಹಾರ ಕೈಲಾಗದವರ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಷದ ಬಿತ್ತು; ಎರಡೂ ಬೆಳೆವ ಫಲ ತರುತ್ತದೆ ಮಾನವಂತರಿಗೂ ಕುತ್ತು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೮೩
bottom of page