top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೭೪

ಕೆಡುಕಿನ ಮುದ -------------------- ಮುದ ಕೊಡುವ ಮದ, ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಕೆಡುಕಿನ ಕದ; ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತ ಸರ್ವರ ಸುಖ, ಹರಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನಿರದ ದುಃಖ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೭೪
bottom of page