top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೨೬

ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರಾರ್ಥ ------------------- ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಸತ್ಯವ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲವೂ ಸ್ವಾರ್ಥ; ಹೊರಗಿನ ಮುಖವಾಡ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಪರಾರ್ಥ! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೨೬
bottom of page