top of page

ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚೆ

ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟು-ಕೊಂಡು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜನ; ಕೀಳಾದೀತೆ ಕಪ್ಪು? ಬದಲಾಗಬೇಕು, ವರ್ಣತಮದವರ ದೃಷ್ಟಿ-ಮನ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚೆ
bottom of page