top of page

ಇದು ಭಾಗ್ಯ

ಜೇಲ್-ಗಳಿಗೂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೀಗ, ಮಹಾಮಹಿಮರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ; ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಯಾತನೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೇಲ್-ಕಾನೂನೂ ಇರುವುದರಿಂದ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಇದು ಭಾಗ್ಯ
bottom of page