top of page

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಣ


*

ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಶಿಲಾವರಣ!

ಭೈರವೇಶ್ವರನು ನೆಲೆಸಿಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಣ!

ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾದ ತಾಣ

ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆವ ಯಾಣವ ಕಾಣಾಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ

12 views0 comments

Comments


bottom of page