top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೭೯

ಕಾಲ-ಕಾಯಿ

----------------

ಮೆತ್ತಗೆ

ಅಗಬಹುದು,

ಒತ್ತಿ

ಹಣ್ಣ

ಮಾಡ-

ಹೊರಟರೆ

ಕಸುಗಾಯಿ;

ಸಿಹಿಯಾಗಲು

ಸಾಧ್ಯವೆ?

ಪಕ್ವತೆಯ

ಕಾಲ

ಬರದೆ,

ಹುಳಿಗಾಯಿ?


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

1 view0 comments
bottom of page