ಚಿತ್ರಾಲೋಚನೆ 2.1

ಚಿತ್ರಾಲೋಚನೆ

[ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ: ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರ]

ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಗ್ನ ದೇಹದ ಹಸುಳೆಯ ಪಯಣ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಹಾದಿಯ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ ಹೊರಟಿವೆಯೇ?. ನಿಮಗೇನನಿಸುತ್ತದೆ ? ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಗದ್ಯದ ರೂಪ ನೀಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಆಲೋಚನೆ ಗರಿಗೆದರಿ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕವನ ಅಥವಾ ಗದ್ಯ ರೂಪಿ ಕಿರು ಬರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ alochaneblogs@gmail.com ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.


: ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸಾಲಕೊಡ

ಸಹ ಸಂಪಾದಕ

44 views0 comments