top of page

ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತುತಿ

ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಮಲಾಕಾರಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್|| ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ||೧|| ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಾಂತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಮಯಮ್| ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ ಯತಿವೃಂದಶಿಖಾಮಣಿಮ್||೨|| ಜ್ಞಾನದಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಚ ಚಿದಾಕಾಶವಿಹಾರಿಣಮ್| ಯತೀಂದ್ರಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮೋಹ ವಿದೂರಕಮ್ ||೩|| ಪೂಜ್ಯಾಯ ಯೊಗಿರಾಜಾಯ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಿಣೇ| ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೪|| ಪೂರ್ಣಾಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ| ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದೂರಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೫|| ನಿತ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯವಂದ್ಯಾಯ ಯೋಗಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೇ| ಸುಜ್ಞಾನಾಮೃತತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೊ ನಮಃ||೬|| ಗುಣಾಯ ಗುಣಶೀಲಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ| ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಶುದ್ಧಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೭|| ಶಾಂತಾಯ ಶಾಂತರೂಪಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೇ| ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೮|| ದಿವ್ಯಾಯ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ನಿರ್ಮಲಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ| ಭವಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||೯|| ವೇದಾಂತಸಾರಂ ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಆನಂದರೂಪಂ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧುಮ್| ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ||೧೦|| ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಯಃ ಪಠ್ಟೇತ್ ಶ್ರೀಧರಸ್ತುತಿಮ್| ನ ಚ ಪಾಪಭಯಂ ತಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ0 ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ|| ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ದ್ವಿವಾರಂ ಶ್ರೀಧರಸ್ತುತಿಮ್| ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಗುರ್ವಾ ನುಗ್ರಹ ಕಾರಣಾತ್|| C H Shastri

ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ತುತಿ
bottom of page