top of page

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಣ

* ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಶಿಲಾವರಣ! ಭೈರವೇಶ್ವರನು ನೆಲೆಸಿಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಣ! ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾದ ತಾಣ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆವ ಯಾಣವ ಕಾಣಾ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಣ
bottom of page