top of page

ವಾಕಿಂಗು !

"ಕಾಲುಗಳು ಮಾನವನ ಎರಡನೆಯ ಹೃದಯ"! ಇದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಭಿಪ್ರಾಯ! "ನಡಿಗೆ"ಯೇ ಹೃದಯದಾರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ! ಬೆಳಗು ಜಾವದ ವಾಯುವಿಹಾರವೇ ಪಥ್ಯ! ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ ಕುಮಟಾ

ವಾಕಿಂಗು !
bottom of page