top of page

ಭರವಸೆ

ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲೆ ಎನಿಸುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತೂರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ; ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ಭರವಸೆ
bottom of page