top of page

ಪಾಲನ್ಯಾಯ

ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಆಕಳ ಹಾಲು, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಲು! ಆದೀತೆ ಇದು ಸಮಪಾಲು; ಮುರಿಯದೆ ಹೀಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಕಾಲು? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಪಾಲನ್ಯಾಯ
bottom of page