top of page

ಪಡೆ-ಕೊಡು

ನೀರು ಹರಿಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನದಿ; ಕೊಟ್ಟವಂಗೆ ಕೊರತೆಯುಂಟೆ ಜೀವನದಿ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ಪಡೆ-ಕೊಡು
bottom of page