top of page

ತೊಟ್ಟು-೯೮

ಕಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನು , ಬಡಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಲಿ?; ಕಾಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯರ 'ನಂಬಿಗೆ'ಯ ಮೇಲೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೯೮
bottom of page