top of page

ತೊಟ್ಟು-೯೫

ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಗೆವ ಕತ್ತರಿಗಿಂತ, ಹೊಲಿದು ಕೂಡಿಸುವ ಸೂಜಿ ಸಣ್ಣದು; ತುಂಡು-ತುಂಡಾದ 'ಅರಿವೆ'ಗಳ ಒಂದುಮಾಡಿ ಚಂದಗೊಳಿಸುವ ಅದರ ಕೆಲಸ, ಬಲು ದೊಡ್ಡದು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೯೫
bottom of page