top of page

ತೊಟ್ಟು-೯೪

ಮುರಿಯದಷ್ಟು ಬಾಗು, ಹರಿಯದಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗು, ಈ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸದಾ ಒಗ್ಗು, ಅದು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೯೪
bottom of page