top of page

ತೊಟ್ಟು-೯೧

ಕಾಲದ ಕಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಮುಂಚಲನೆ ಮಾತ್ರ; ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪಾಠವಾಗಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೯೧
bottom of page