top of page

ತೊಟ್ಟು-೯೦

ಅತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದೇ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ತರುವ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೯೦
bottom of page