top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೫

ಇರುತ್ತವೆ ಮನೆ-ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ-ಸಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು! ಕೆಲವು ತೋಂಡಿ, ಕೆಲವೇ ಲೇಖಿ; ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿದೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ಬಾಕಿ!! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೮೫
bottom of page