top of page

ತೊಟ್ಟು-೭೭

ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿ, ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಳುವವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು! ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತವೆ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ ಕತ್ತೆಗಳು, ಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು!! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೭೭
bottom of page