top of page

ತೊಟ್ಟು-೭೪

ಚಿನ್ನ ತೂಗುವ ತಕ್ಕಡಿ, ಅನ್ಯ ಲೋಹದ್ದು, ಎನ್ನಲಾದೀತೆ? ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿಯ ಮಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಂದಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತೆ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೭೪
bottom of page