top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೬೧

ಪುರುಷಕಥೆ ---------------- ಸತ್ತ ಗಂಡನ ಬದುಕಿಸಿ ತಂದ ಸತಿಸಾವಿತ್ರಿಯರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಕಥೆ; ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ತಂದ ಸತಿವ್ರತಾ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಥೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೬೧
bottom of page