top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೫೬

ವಿಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ --------------------- ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರಿಗೆ ಇರಲುಂಟೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಸ್ಖೃತಿ? ಅಂಥವರ ಮನಸು, ಮಾತು, ನಡತೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ವಿಕೃತಿ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೫೬
bottom of page