top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೫೫

ವರ್ಣನಾಶ ---------------- ತೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ ಕರ್ಣ, ಬೇರೆಯೇ ಅಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಣ್ಣ; ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸೋತು, ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುತ್ತಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಸೂತ ವರ್ಣ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೫೫
bottom of page