top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೫೧

ನಿರೀಕ್ಷೆ --------- ಬರೆಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ; ಇನ್ನೂ ಮನುಕುಲದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕಾವ್ಯ; ಅದು ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜಗದೆಲ್ಲ ಬದುಕು ದಿವ್ಯ, ಭವ್ಯ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೫೧
bottom of page