top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೪೨

ಬೆದರುಬೊಂಬೆ --------------------- ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟದ್ದು ಮುಗಿವ ವರೆಗೂ ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ ಯಂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳು; ಮಾತು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತವೆ, ಬದುವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆದರು ಬೊಂಬೆಗಳು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೪೨
bottom of page