top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೩೭

ಬಣ್ಣ ------ ಬಿಳೀ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ; ಹುಳುವಿದ್ದೂ ಕಾಣದು ಕೆಂಪು ಅತ್ತೀ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೩೩೭
bottom of page