top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೧೭

ದಂಡ-ದಂಡ ----------------- ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಟ, ಹೂಡಿದ್ದೇ ಹೂಟ, ಅಧಿಕಾರದ ದಂಡ ಇರುವಾಗ; ಮುಖವಾಡದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿ, ದಂಡ ತೆರುವಾಗ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೩೧೭
bottom of page