top of page

ತೊಟ್ಟು-೩೦೧.

ಹರವು --------- ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಕಟ್ಟಿಡಬೇಡ ನೋವು; ಹರವಿ ಬಿಡು ಹೊರಗೆ, ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ ಮನಸು; ಬಚ್ಚಿಡದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀರು ನಲಿವು, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಜಗದ ಸೊಗಸು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೩೦೧.
bottom of page