top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೮೧

ಪಟ್ಟು ಪಠ್ಯ! ----------------- ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ-ಪಟುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಸುಟ್ಟು ಕರಕಾಗದಿರವೆ, ಮೊಗ್ಗು ಮನಸುಗಳು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ತರ-ತಮ-ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೮೧
bottom of page