top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೮೦

ಕಲ್ಲು-ಹೃದಯ ------------------ ಕೆತ್ತಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಂದರ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ; ಪಡಿ- ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಹೆಸರಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೮೦
bottom of page