top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೭೭

ಚಕ್ರಸತ್ಯ ------------ ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೆಲೆ; ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿನ ಮರೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣೆದಿರುತ್ತದೆ ಸೋಲಿನ ಬಲೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೭೭
bottom of page