top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೭೫

ಕತ್ತಲೆ-ಬೆಳಕು ----------------- ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ನಂದಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲು; ಆರಿದ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿದರೆ ಬೆಳಕೇ ಬೆಳಕು, ಎತ್ತೆತ್ತಲು. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೭೫
bottom of page