top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೬೦

ಕೊಳೆನಾಶಕ ----------------- ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆಯಲು, ಮನವೆ ಬಟ್ಟೆ; ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ- ನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟೆ! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೬೦
bottom of page