top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೫೨

ಹೊಣೆ-ಋಣ ----------------- ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಣೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ! ಉಪ್ಪುನೀರ ಸೋಸಿ ಸಿಹಿನೀರ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಇಳೆಗೆ; ಋಣಗೇಡಿಯಲ್ಲ ಇಳೆ, ಬಿದ್ದ ನೀರ ಮರಳಿ ತಲುಪಿಸಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಡಲಿಗೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೨೫೨
bottom of page